Porada

Testament – jak powinien być sporządzony?Zgodnie z prawem cywilnym - testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, jednak dopuszcza się również wersję na papierze sporządzoną pismem ręcznym oraz opatrzonym datą.

W momencie, gdy testament nie zawiera daty – nie stanowi to o jego nieważności. Należy jednak zwrócić uwagę czy spadkodawca był zdolny do pisania testamentu oraz jego treści. Kolejną formą, w jakiej można wyrazić swoją ostatnią wolę jest oświadczenie w obecności dwóch świadków wobec prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa. Takie oświadczenie zostaje spisane w protokole wraz z datą jego sporządzenia. W następnej kolejności zostaje on odczytany spadkodawcy oraz podpisany przez spadkodawcę, osobę wobec której ostatnia wola została oświadczona oraz świadków. Ten typ testamentu nie może być jednak sporządzony przez osoby głuche lub nieme.

W przypadku, gdy życie spadkodawcy jest zagrożone można przeprowadzić ustne przekazanie ostatniej woli. Musi odbyć się to w obecności minimum 3 świadków. Ten typ testamentu nazywany jest testamentem szczególnym. W tym przypadku jedna ze wskazanych osób lub osoba trzecia powinna spisać słowa ostatniej woli spadkodawcy wraz z miejscem ich złożenia oraz datą. Pismo należy sporządzić przed upływem roku od oświadczenia spadkodawcy i musi być ono podpisane przez świadków oraz spadkodawcę. W przypadku śmierci spadkodawcy przed zredagowaniem ostatniej woli pisemnie jest możliwość stwierdzenia w sądzie w terminie 6 miesięcy po otwarciu spadku ostatniej woli spadkodawcy. Świadkowie, którzy uczestniczyli w oświadczeniu spadkodawcy przed sądem składają zgodne oświadczenia co do zawartości testamentu. W momencie, gdy jedna z osób mających składać oświadczenie, z powodów trudnych do ominięcia nie może stawić się w sądzie – możliwe jest poprzestanie na zeznaniach dwóch pozostałych świadków oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.

Kto nie może być świadkiem podczas sporządzania testamentu?

Podczas sporządzania testamentu świadkami nie mogą być osoby, które nie posiadają pełnych czynności prawnych, osoby niewidome, głuche bądź nieme, osoby, które nie mogą czytać i pisać, osoby, które nie umieją komunikować się tym samym językiem co spadkodawca oraz osoby skazane prawomocnie przez sąd za fałszywe zeznania.

Świadkiem podczas spisywania testamentu, nie może być osoba, której po śmierci spadkodawcy przypadnie jakakolwiek część spadku oraz rodzina, krewni. W momencie, gdy jedna z tych osób będzie świadkiem podczas spisywania ostatniej woli spadkodawcy – zostanie unieważniona korzyść dla tej osoby oraz jej małżonka, krewnych pierwszego i drugiego stopnia lub osobie pozostającej w nią w stosunku przysposobienia. W tym przypadku, testament może zostać unieważniony w momencie, gdy z treści testamentu wynika, że spadkodawca nie sporządziłby go bez nieważnego postanowienia.