Porada

Strategia przedsiębiorstwa. Czym jest i jak opracować dobrą strategię dla swojego biznesu?Strategia przedsiębiorstwa. Czym jest i jak opracować dobrą strategię dla swojego biznesu?

Strategia firmy jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania organizacją. Określa cele i sposoby ich osiągnięcia w dającym się przewidzieć czasie. Na wdrożeniu strategii korzystają wszyscy rynkowi gracze: od korporacji aż po małe przedsiębiorstwa. Dzięki konsekwentnemu realizowaniu wyznaczonych celów, te najmniejsze organizacje za kilka lat mogą sięgnąć po znacznie większy udział rynkowy. Wymaga to od nich nie tylko pracy i dobrego pomysłu, ale także umiejętności realizowania wyznaczonego planu strategicznego.


Co to jest strategia firmy?

Strategia firmy to długofalowy plan, zawierający główne cele i stawiane przed firmą zadania oraz określający kierunki działania. To ustrukturyzowany plan rozwoju.

Trudno sobie wyobrazić, by strategii nie wdrożyły duże i średnie przedsiębiorstwa, ale nawet małe firmy powinny posiadać taki dokument. Pozwala on odpowiedzieć na pytania, gdzie dziś znajduje się firma, a gdzie powinna być za trzy lata i w jaki sposób to osiągnąć. To drogowskaz nie tylko dla kierownictwa, ale także dla pracowników.

Na jakie pytania odpowiada strategia przedsiębiorstwa?

Strategia przedsiębiorstwa zawiera zestaw pytań oraz odpowiedzi na nie. Dobrze opracowana strategia powinna zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie są długofalowe cele przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób przedsiębiorstwo chce osiągnąć te cele?
 • Na jakich rynkach chce funkcjonować przedsiębiorstwo i jak ma wyglądać wchodzenie na kolejne rynki?
 • W jaki sposób firma chce się w przyszłości rozwijać (rozwój organiczny czy rozwój przez przejęcia)?
 • Jakie towary i usługi mają stanowić podstawę oferty przedsiębiorstwa?
 • Jaki model biznesowy najlepiej stosować?
 • W jaki sposób będzie rywalizować z konkurencją?

Czemu warto mieć strategię biznesową?

Strategia biznesowa to rozbudowany biznesplan, który wyznacza najważniejsze kierunki działania firmy. Dzięki prawidłowo opracowanej strategii firma unika chaosu w działaniu i od samego początku jest ukierunkowana w określony sposób. Strategia wyznacza długoletnie cele i rozpisuje dziesiątki działań na pojedyncze kroki, dzięki czemu menedżerowie wiedzą, w jakim kierunku podążać w kolejnych latach.

To szczególnie ważne, gdy zmieniają się osoby zarządzające. Każda z nich może mieć swój pomysł na to, jak rozwijać firmę, ale dzięki temu, że istnieje długoletnia strategia, udaje się uniknąć nieprzemyślanych decyzji, które byłyby sprzeczne z przyjętą strategią.


Cechy dobrej strategii firmy

article-thumb-29

Dobrze opracowana strategia musi być:

 • spójna,
 • przejrzysta,
 • możliwa do zrealizowania.

Spójność przejawia się tym, że poszczególne cele nie są ze sobą sprzeczne. Przykładowo, jeśli firma zakłada szybki rozwój i potrojenie liczby klientów, nie może jednocześnie planować utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie.

Strategia musi też być oparta na znajomości rynku i jego mechanizmów. Nie może bazować na „myśleniu życzeniowym” i zakładać zdarzeń, które w warunkach gospodarczych nie wydarzą się lub prawdopodobieństwo ich zajścia jest niewielkie. Nie będzie wtedy wiarygodna, a skoro tak, to przestanie stanowić jakąkolwiek wskazówkę do dalszego rozwoju.

Budowanie strategii firmy

Prawidłowo przygotowana strategia:

 • wytycza jasne cele działania firmy, które mają zostać osiągnięte w określonym czasie,
 • przyporządkowuje metody do konkretnych działań,
 • wyznacza politykę względem konkurencji, społeczności lokalnej oraz politykę cenową,
 • określa kanały i sposoby komunikacji z klientami oraz strategię marketingową,
 • określa sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak widać, strategia dotyka bardzo różnych obszarów działalności firmy i dlatego wymaga znajomości różnych aspektów jej funkcjonowania. Stąd w pracę nad strategią powinni zostać zaangażowani kierownicy i menedżerowie z różnych działów. Z jednej strony – przedkładają własne propozycje, z drugiej – zapoznają się z propozycjami płynącymi z innych stron i oceniają, czy między zgłoszonymi propozycjami nie ma sprzeczności.

Strategię rozpisuje się na kilka lat. W trakcie obowiązywania planu dokonuje się cząstkowej rewizji, a gdy zbliża się termin, na który została sporządzona, można przystąpić do tworzenia nowej strategii lub przebudować istniejącą strategię.


Gdzie szukać pomocy w budowaniu strategii?

Pamiętajmy, że strategia nie jest doktryną, od której nie ma odejścia. Musi być w miarę precyzyjna i określać zmiany w czasie, ale jednocześnie na tyle elastyczna, by w razie konieczności firma mogła przestawić tryby działania i dostosować się do sytuacji na rynku. Pandemia dostarczyła wielu przykładów firm, które z dnia na dzień musiały przebudować cały swój biznesowy pomysł.

W proces tworzenia strategii mogą być zaangażowane również osoby spoza firmy. Ogromną korzyścią, która z tego płynie, jest dopuszczenie do procesu profesjonalistów z zewnątrz, którzy mają swoje spojrzenie na pewne sprawy i nie są obciążeni polityką firmy. Potrafią spojrzeć na wiele tematów z dystansem i pokazać kierunki, których nie dostrzegają menedżerowie od lat związani z przedsiębiorstwem. To ogromna wartość w procesie tworzenia strategii.

Firma może korzystać z doświadczeń analityków pracujących w firmach doradczych i konsultingowych. Szeroką wiedzę na temat funkcjonowania rynku oraz prawnych aspektów działalności gospodarczej posiadają także radcowie prawni, którzy na co dzień współpracują z przedsiębiorcami. Radcowie prawni kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy pomogą w opracowaniu strategii lub zaopiniują przygotowaną przez firmę strategię, korzystając przy tym z wieloletniego doświadczenia i znajomości rynku. Siedziba kancelarii mieści się w Warszawie, ale zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z całej Polski.