Porada

Rzeczoznawca majątkowy w zakresie nieruchomości – zasady funkcjonowania zawoduRzeczoznawca majątkowy jest osobą fizyczną, która na mocy przyznanych jej uprawnień (zgodnie z obowiązującym prawem, wykonuje obowiązki w zakresie szacowania wartości danej nieruchomości. Działania podejmowane przez działającego na rynku nieruchomości rzeczoznawcę majątkowego mogą być wykonywane w różnych celach, w tym między innymi na cele podatkowe (podatek od spadków i darowizn), procesowe oraz przed dokonaniem transakcji sprzedaży danej nieruchomości.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy nieruchomości?

Aby rzeczoznozawca mógł rzetelnie sporządzić wycenę nieruchomości do jego obowiązków należy m.in. dokonywanie oględzin i obmiarów nieruchomości, określanie przeznaczenia lub kierunków zagospodarowania w opracowaniach planistycznych, badanie zapisów księgi wieczystej stanu techniczno – użytkowego, zagospodarowania oraz wykonywanie innych zróżnicowanych zadań w celu przeprowadzenia w sposób jak najbardziej dokładny analizy rynku, identyfikacji czynników wpływających na ceny oraz określenie wartości nieruchomości.

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać rzeczoznawcą?

Z uwagi na swoją specyfikę, zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do grupy wymagającej uzyskania uprawnień zawodowych. Tylko osoba posiadające odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie może określać wartość nieruchomości na rynku. Taki stan rzeczy oznacza, że kandydaci na rzeczoznawców nieruchomości powinny spełnić szereg formalnych warunków, w tym między innymi posiadać:

  • status niekaralności (m.in. za przestępstwa regulowane przez kodeks karny skarbowy) oraz pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończone studia wyższe,
  • ukończone studia podyplomowe (lub ukończenie wyłącznie studiów wyższych, które spełniają minima programowe stawiane studio podyplomowym,
  • ukończoną i udokumentowną praktykę zawodową.

Sposób, w jaki uzyskuje się uprawnienia pozwalające na wykonywanie obowiązków zawodowych w tym obszarze, są uregulowane przepisami szczególnymi.

Po spełnieniu określonych przepisami wymogów oraz pomyślnym zdaniu egzaminu zawodowego kandydat uzyskuje uprawnienia oraz z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych zostaje rzeczoznawcą majątkowym. W przypadku, gdy wykonywaniem wyceny nieruchomości zajmuje się osoba nieposiadająca aktualnej licencji, musi ona liczyć się z groźbą sankcji finansowych.

Rzeczoznawca majątkowy nieruchomości – jak wybrać?

Spełnienie wymogów formalnych oraz etyczne postępowanie to elementy obligatoryjne dla każdego rzeczoznawcy. Ważne jest jednak także profesjonalne podejście oraz wieloletnie doświadczenie. Jeśli zależy Ci na tych aspektach, skorzystaj z usług świadczonych przez Barbarę Włodarczyk (teren działania rzeczoznawcy to województwo śląskie oraz wybrane powiaty województwa małopolskiego).